کاربران عزیز تعرفه هر پاپاپ و یا پاپ باکس از امروز 1395/10/02 از مبلغ 30 ریال به مبلغ 25 ریال کاهش یافت.

هدف ما ارائه بهترین خدمات به بهترین قیمت است.