سیستم پاپاپ ایرانی در روز شنبه مورخه 1394/12/08 شروع به فعالیت نموده است.