نام مبلغ واریز شده تاریخ
شفائی 950,140 ریال 16 مهر 1397
هادی 239,392 ریال 16 مهر 1397
هادی 239,392 ریال 16 مهر 1397
پیرانی 804,000 ریال 10 مهر 1397
احسان 1,707,980 ریال 25 مرداد 1397
محمد 831,880 ریال 25 مرداد 1397
پیرانی 632,560 ریال 25 مرداد 1397
شفائی 496,320 ریال 25 مرداد 1397
مهدی 306,440 ریال 25 مرداد 1397
عبدالعالي 224,820 ریال 25 مرداد 1397
رضا 211,940 ریال 25 مرداد 1397
سید 207,220 ریال 25 مرداد 1397
هادی 200,320 ریال 23 تير 1397
مهسا 8,862,960 ریال 23 تير 1397
مهدی 2,705,600 ریال 23 تير 1397
محمد 505,000 ریال 23 تير 1397
شفائی 443,200 ریال 23 تير 1397
پیرانی 262,680 ریال 23 تير 1397
رامتین 248,040 ریال 23 تير 1397
سید 232,940 ریال 23 تير 1397
سیده 734,780 ریال 02 خرداد 1397
احسان 527,600 ریال 02 خرداد 1397
نجمه 518,860 ریال 02 خرداد 1397
مهوش 433,320 ریال 02 خرداد 1397
فریده 425,960 ریال 02 خرداد 1397
پیرانی 354,000 ریال 02 خرداد 1397
شفائی 350,260 ریال 02 خرداد 1397
الهام 300,800 ریال 02 خرداد 1397
سید 217,540 ریال 26 فروردين 1397
الهام 461,340 ریال 26 فروردين 1397

 

تاکنون مبلغ 573,773,966 ریال به کاربران پرداخت شده است