نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 207,120 ریال 17 مهر 1396
مهسا 219,260 ریال 17 مهر 1396
الهام 428,380 ریال 17 مهر 1396
ابراهیم 458,800 ریال 17 مهر 1396
مهدی 490,560 ریال 17 مهر 1396
کاظم 1,376,860 ریال 17 مهر 1396
محسن 216,200 ریال 08 مهر 1396
سيد 216,440 ریال 08 مهر 1396
مجتبی 249,440 ریال 08 مهر 1396
هادي 258,660 ریال 08 مهر 1396
مسعود 267,740 ریال 08 مهر 1396
مهدي 270,160 ریال 08 مهر 1396
مهسا 394,000 ریال 08 مهر 1396
الهام 739,960 ریال 08 مهر 1396
ابراهیم 796,280 ریال 08 مهر 1396
مهدی 843,740 ریال 08 مهر 1396
کاظم 1,704,520 ریال 08 مهر 1396
پریوش 450,000 ریال 30 شهريور 1396
سيد 211,280 ریال 30 شهريور 1396
مهسا 541,500 ریال 30 شهريور 1396
وحید 553,860 ریال 30 شهريور 1396
الهام 939,680 ریال 30 شهريور 1396
مهدی 963,460 ریال 30 شهريور 1396
ابراهیم 975,380 ریال 30 شهريور 1396
کاظم 1,246,400 ریال 30 شهريور 1396
مجتبی 208,620 ریال 21 شهريور 1396
mehxingsoo 235,040 ریال 21 شهريور 1396
مسعود 308,520 ریال 21 شهريور 1396
وحید 309,620 ریال 21 شهريور 1396
الهام 342,260 ریال 21 شهريور 1396

 

تاکنون مبلغ 442,921,480 ریال به کاربران پرداخت شده است