نام مبلغ واریز شده تاریخ
ايمان 201,740 ریال 22 مرداد 1396
رضا 221,360 ریال 22 مرداد 1396
علی 223,120 ریال 22 مرداد 1396
mehxingsoo 230,780 ریال 22 مرداد 1396
مهدي 252,760 ریال 22 مرداد 1396
سید 294,640 ریال 22 مرداد 1396
هادي 617,980 ریال 22 مرداد 1396
مهسا 762,300 ریال 22 مرداد 1396
ابراهیم 1,010,520 ریال 22 مرداد 1396
وحید 1,455,780 ریال 22 مرداد 1396
behi 200,541 ریال 13 مرداد 1396
سید 204,749 ریال 13 مرداد 1396
حمید 207,560 ریال 13 مرداد 1396
مجتبی 215,380 ریال 13 مرداد 1396
هادي 367,660 ریال 13 مرداد 1396
ابراهیم 781,020 ریال 13 مرداد 1396
وحید 1,007,420 ریال 13 مرداد 1396
الهام 1,310,060 ریال 13 مرداد 1396
مهسا 1,129,900 ریال 13 مرداد 1396
مسعود 203,020 ریال 07 مرداد 1396
مهدي 244,940 ریال 07 مرداد 1396
حسن 252,500 ریال 07 مرداد 1396
محمد 259,960 ریال 07 مرداد 1396
هادي 374,960 ریال 07 مرداد 1396
ابراهیم 518,040 ریال 07 مرداد 1396
مهسا 814,180 ریال 07 مرداد 1396
وحید 1,077,220 ریال 07 مرداد 1396
علی 204,380 ریال 02 مرداد 1396
علی 214,780 ریال 02 مرداد 1396
علی 283,740 ریال 02 مرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 409,426,776 ریال به کاربران پرداخت شده است