شبکه تبلیغات پاپ آپ ایرانی

پاپ آپ و پاپ باکس را با ما تجربه کنید

App Images

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
عبدالله 220,344 ریال 29 دي 1395
محمد 248,140 ریال 29 دي 1395
صدرا 257,717 ریال 29 دي 1395
رحیم 320,540 ریال 29 دي 1395
علی 387,365 ریال 29 دي 1395
صدرا 399,850 ریال 29 دي 1395
میرعباس 1,657,720 ریال 29 دي 1395
هادی 330,489 ریال 29 دي 1395
محمد 506,240 ریال 28 دي 1395
کاظم 699,415 ریال 28 دي 1395
ناصر 1,810,530 ریال 28 دي 1395
مهدي 205,265 ریال 26 دي 1395
فاطمه 208,460 ریال 26 دي 1395
هادي 223,773 ریال 26 دي 1395
صدرا 231,050 ریال 26 دي 1395
محمد 243,940 ریال 26 دي 1395
صدرا 247,660 ریال 26 دي 1395
یوسف 273,840 ریال 26 دي 1395
علی 321,560 ریال 26 دي 1395
اردشير 361,400 ریال 26 دي 1395
کاظم 1,148,780 ریال 26 دي 1395
عبدالعالي 210,720 ریال 24 دي 1395
محمد 227,380 ریال 24 دي 1395
علي 264,060 ریال 24 دي 1395
صدرا 268,840 ریال 24 دي 1395
محمد 307,400 ریال 24 دي 1395
محمد 317,420 ریال 24 دي 1395
علی 354,960 ریال 24 دي 1395
صدرا 482,258 ریال 24 دي 1395
محمدحسين 490,060 ریال 24 دي 1395

 

تاکنون مبلغ 128,524,979 ریال به کاربران پرداخت شده است

Scroll to Top