نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 217,540 ریال 26 فروردين 1397
الهام 461,340 ریال 26 فروردين 1397
نجمه 491,780 ریال 26 فروردين 1397
مهدی 578,520 ریال 26 فروردين 1397
احسان 668,720 ریال 26 فروردين 1397
فریده 766,300 ریال 26 فروردين 1397
سیده 977,900 ریال 26 فروردين 1397
مهوش 1,427,340 ریال 26 فروردين 1397
مهسا 2,417,240 ریال 26 فروردين 1397
مهدی 201,640 ریال 08 فروردين 1397
قاسمی 269,860 ریال 08 فروردين 1397
ناصری 434,540 ریال 08 فروردين 1397
الهام 582,540 ریال 08 فروردين 1397
نجمه 780,740 ریال 08 فروردين 1397
مهدی 1,045,040 ریال 08 فروردين 1397
مهوش 1,440,620 ریال 08 فروردين 1397
احسان 1,771,560 ریال 08 فروردين 1397
مهسا 2,680,000 ریال 08 فروردين 1397
behi 205,740 ریال 20 اسفند 1396
قاسمی 302,480 ریال 20 اسفند 1396
ناصری 380,840 ریال 20 اسفند 1396
الهام 675,080 ریال 20 اسفند 1396
مهدی 983,640 ریال 20 اسفند 1396
مهسا 3,011,240 ریال 20 اسفند 1396
دانیال 203,160 ریال 10 اسفند 1396
علیرضا 205,040 ریال 10 اسفند 1396
محمد 217,100 ریال 10 اسفند 1396
مهدی 252,800 ریال 10 اسفند 1396
الهام 597,800 ریال 10 اسفند 1396
مهدی 635,840 ریال 10 اسفند 1396

 

تاکنون مبلغ 549,815,562 ریال به کاربران پرداخت شده است