نام مبلغ واریز شده تاریخ
pasargadsaeed 211,320 ریال 14 آذر 1397
مجید 1,912,280 ریال 14 آذر 1397
شفائی 1,200,520 ریال 11 آذر 1397
محمد 241,830 ریال 11 آذر 1397
سید 507,560 ریال 14 آبان 1397
پیرانی 1,045,660 ریال 14 آبان 1397
vahid 217,840 ریال 06 آبان 1397
شفائی 950,140 ریال 16 مهر 1397
هادی 239,392 ریال 16 مهر 1397
هادی 239,392 ریال 16 مهر 1397
پیرانی 804,000 ریال 10 مهر 1397
احسان 1,707,980 ریال 25 مرداد 1397
محمد 831,880 ریال 25 مرداد 1397
پیرانی 632,560 ریال 25 مرداد 1397
شفائی 496,320 ریال 25 مرداد 1397
مهدی 306,440 ریال 25 مرداد 1397
عبدالعالي 224,820 ریال 25 مرداد 1397
رضا 211,940 ریال 25 مرداد 1397
سید 207,220 ریال 25 مرداد 1397
هادی 200,320 ریال 23 تير 1397
مهسا 8,862,960 ریال 23 تير 1397
مهدی 2,705,600 ریال 23 تير 1397
محمد 505,000 ریال 23 تير 1397
شفائی 443,200 ریال 23 تير 1397
پیرانی 262,680 ریال 23 تير 1397
رامتین 248,040 ریال 23 تير 1397
سید 232,940 ریال 23 تير 1397
سیده 734,780 ریال 02 خرداد 1397
احسان 527,600 ریال 02 خرداد 1397
نجمه 518,860 ریال 02 خرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 579,110,976 ریال به کاربران پرداخت شده است