نام مبلغ واریز شده تاریخ
مهران 212,400 ریال 01 تير 1396
هادی 215,022 ریال 01 تير 1396
نوید 236,680 ریال 01 تير 1396
محمد 266,720 ریال 01 تير 1396
ابراهیم 456,200 ریال 01 تير 1396
الهام 462,400 ریال 01 تير 1396
مهسا 1,203,680 ریال 01 تير 1396
وحید 1,288,060 ریال 01 تير 1396
کاظم 302,800 ریال 24 خرداد 1396
الهام 354,960 ریال 24 خرداد 1396
ابراهیم 355,700 ریال 24 خرداد 1396
علی 369,040 ریال 24 خرداد 1396
وحید 500,120 ریال 24 خرداد 1396
مهسا 825,240 ریال 24 خرداد 1396
حسين 222,260 ریال 20 خرداد 1396
علی 232,080 ریال 20 خرداد 1396
محمد 254,840 ریال 20 خرداد 1396
مجتبی 314,660 ریال 20 خرداد 1396
وحید 1,000,540 ریال 20 خرداد 1396
کاظم 1,042,360 ریال 20 خرداد 1396
ابراهیم 1,118,940 ریال 20 خرداد 1396
الهام 1,121,000 ریال 20 خرداد 1396
مهسا 1,383,240 ریال 20 خرداد 1396
مهسا 563,240 ریال 13 خرداد 1396
کاظم 907,880 ریال 13 خرداد 1396
عبدالله 205,022 ریال 07 خرداد 1396
محمد 237,780 ریال 07 خرداد 1396
الهام 354,160 ریال 07 خرداد 1396
ابراهیم 355,060 ریال 07 خرداد 1396
وحید 679,460 ریال 07 خرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 375,171,988 ریال به کاربران پرداخت شده است