نام مبلغ واریز شده تاریخ
سیده 734,780 ریال 02 خرداد 1397
احسان 527,600 ریال 02 خرداد 1397
نجمه 518,860 ریال 02 خرداد 1397
مهوش 433,320 ریال 02 خرداد 1397
فریده 425,960 ریال 02 خرداد 1397
پیرانی 354,000 ریال 02 خرداد 1397
شفائی 350,260 ریال 02 خرداد 1397
الهام 300,800 ریال 02 خرداد 1397
سید 217,540 ریال 26 فروردين 1397
الهام 461,340 ریال 26 فروردين 1397
نجمه 491,780 ریال 26 فروردين 1397
مهدی 578,520 ریال 26 فروردين 1397
احسان 668,720 ریال 26 فروردين 1397
فریده 766,300 ریال 26 فروردين 1397
سیده 977,900 ریال 26 فروردين 1397
مهوش 1,427,340 ریال 26 فروردين 1397
مهسا 2,417,240 ریال 26 فروردين 1397
مهدی 201,640 ریال 08 فروردين 1397
قاسمی 269,860 ریال 08 فروردين 1397
ناصری 434,540 ریال 08 فروردين 1397
الهام 582,540 ریال 08 فروردين 1397
نجمه 780,740 ریال 08 فروردين 1397
مهدی 1,045,040 ریال 08 فروردين 1397
مهوش 1,440,620 ریال 08 فروردين 1397
احسان 1,771,560 ریال 08 فروردين 1397
مهسا 2,680,000 ریال 08 فروردين 1397
behi 205,740 ریال 20 اسفند 1396
قاسمی 302,480 ریال 20 اسفند 1396
ناصری 380,840 ریال 20 اسفند 1396
الهام 675,080 ریال 20 اسفند 1396

 

تاکنون مبلغ 553,461,142 ریال به کاربران پرداخت شده است