نام مبلغ واریز شده تاریخ
الهام 970,560 ریال 28 بهمن 1396
مهسا 3,618,360 ریال 28 بهمن 1396
الهام 413,020 ریال 18 بهمن 1396
مهسا 3,524,240 ریال 18 بهمن 1396
الهام 694,480 ریال 14 بهمن 1396
مجتبی 443,660 ریال 14 بهمن 1396
ابراهیم 385,600 ریال 14 بهمن 1396
محمد 357,380 ریال 14 بهمن 1396
مهدی 285,180 ریال 14 بهمن 1396
رضا 217,900 ریال 14 بهمن 1396
هادی 231,322 ریال 09 بهمن 1396
مهسا 1,565,460 ریال 07 بهمن 1396
الهام 1,583,840 ریال 07 بهمن 1396
ابراهیم 1,594,240 ریال 07 بهمن 1396
مجتبی 359,800 ریال 29 دي 1396
مجید 458,220 ریال 29 دي 1396
مهسا 2,536,700 ریال 29 دي 1396
ابراهیم 395,580 ریال 16 دي 1396
الهام 382,380 ریال 16 دي 1396
مجید 706,340 ریال 16 دي 1396
مهسا 1,316,180 ریال 16 دي 1396
محسن 225,880 ریال 11 دي 1396
سيد 242,180 ریال 11 دي 1396
هادي 250,460 ریال 11 دي 1396
mohammad 475,960 ریال 11 دي 1396
الهام 984,460 ریال 11 دي 1396
ابراهیم 993,860 ریال 11 دي 1396
مهسا 2,648,280 ریال 11 دي 1396
mohammad 222,260 ریال 27 آذر 1396
پیرانی 224,880 ریال 27 آذر 1396

 

تاکنون مبلغ 522,098,742 ریال به کاربران پرداخت شده است