نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 202,910 ریال 17 آذر 1396
سید 204,200 ریال 17 آذر 1396
mehxingsoo 210,780 ریال 17 آذر 1396
محمد 215,040 ریال 17 آذر 1396
محمدامين 289,560 ریال 17 آذر 1396
mohammad 324,280 ریال 17 آذر 1396
مجتبی 413,260 ریال 17 آذر 1396
محمد 856,320 ریال 17 آذر 1396
مرضیه 858,340 ریال 17 آذر 1396
مهدی 1,081,020 ریال 17 آذر 1396
الهام 1,091,840 ریال 17 آذر 1396
ابراهیم 1,092,740 ریال 17 آذر 1396
مهسا 2,638,880 ریال 17 آذر 1396
هادي 349,420 ریال 09 آذر 1396
mohammad 445,400 ریال 09 آذر 1396
مهسا 831,060 ریال 09 آذر 1396
پریوش 336,160 ریال 07 آذر 1396
محمد 405,320 ریال 07 آذر 1396
ابراهیم 455,280 ریال 07 آذر 1396
الهام 457,460 ریال 07 آذر 1396
مرضیه 530,700 ریال 07 آذر 1396
مهدی 627,140 ریال 07 آذر 1396
مهسا 1,640,960 ریال 07 آذر 1396
mohammad 221,800 ریال 02 آذر 1396
ابراهیم 406,620 ریال 02 آذر 1396
الهام 406,740 ریال 02 آذر 1396
مرضیه 428,000 ریال 02 آذر 1396
مهدی 878,740 ریال 02 آذر 1396
مهسا 1,749,220 ریال 02 آذر 1396
سيد 209,460 ریال 28 آبان 1396

 

تاکنون مبلغ 488,680,200 ریال به کاربران پرداخت شده است